مجوز کاریابی داخلی و بین المللی

بازدید: 108

مجوز كاريابي داخلي و بين المللي


مجوز موسسات كاريابي داخلي و بين المللي توسط وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي صادر مي شود و ابتداي به امر بايد در سامانه ثبت نام شود و پس از پيگيري هاي لازم توسط كارشناسان و باتوجه به عدم مجوز در اين زمينه مي توانيد با توجه به شرايطي كه در ذيل قيد مي شود از اين سازمان مجوز لازم در زمينه فعاليتتان را دريافت كنيد منتهاي امر بايد حتما در آن زمينه هم از نظر تحصيلي و هم از نظر فضاي كاركرد همسان باشيد.


شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسات و كسب مجوز کاریابی بين المللي


شرايط اعطاي مجوز كاريابي غيردولتي
مدارک مورد نیاز جهت بررسی اولیه درخواست تاسیس کاریابی بین المللی
فرم ثبت درخواست متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی خارجی فرم ثبت درخواست متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی خارجی
فرم مشاوره کاریابی خارجی فرم مشاوره کاریابی خارجی
فرم انتخاب نام کاریابی خارجی فرم انتخاب نام کاریابی خارجی
آدرس سایت صدور و تمدید مجوز کاریابی آدرس سایت صدور و تمدید مجوز کاریابی
شرایط اعطای مجوزکاریابی غیردولتی
فرم بازرسی از کاریابی خارجی فرم بازرسی از کاریابی خارجی
پرسشنامه متقاضیان تاسیس دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی پرسشنامه متقاضیان تاسیس دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی

فرایند صدور مجوزکاریابی خارجی
شرایط متقاضیان ایجاد مؤسسات کاریابی (اعم از عمومی و تخصصی) به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ تابعیت جمهوري اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
ب ـ داشتن حداقل سن (30)سال تمام.
پ ـ نداشتن سابقه کیفري مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح.
ت ـ دارابــودن مــدرك تحصــیلی حــداقل کارشناســی ترجیحــاً دریکــی ازرشــته هــاي
مدیریت،علوم اجتماعی، علوم تربیتی، حقوق، علوم اقتصادي و روانشناسی.
تبصره ـ متقاضیان ایجاد مؤسسه کاریابی تخصصی، علاوه بر داشتن مدرك تحصیلی حداقل
کارشناسی در رشتههاي مرتبط با حـوزه فعالیـت لازم اسـت بـا قـوانین و مقـ ررات حـوزه
تخصصی آشنا باشند.
ث ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم (براي آقایان).
ج ـ ارایه گواهی طی دوره آموزش آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازار کـار و کاریـابی
از موسسات آموزشی معتبر.
چ ـ داشتن سابقه و تجربه کاري در زمینه فعالیت کسب و کار حداقل به مدت پنج سال.
ح ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت در چهارچوب این آیین نامه باید موضـوع فعالیـت را در
اساسنامه خود ثبت نمایند.
خ ـ داشتن تسلط به یکی اززبانهاي خارجی معتبر دنیا متناسـب بـا زبـان هـاي کشـورهاي
هدف براي کاریابیهاي خارجی.
وظایف مؤسسات کاریابی عبارت است از:
الف ـ شناخت بازار کار داخلی (ویژه مؤسسات کاریابی داخلی) و شناخت بازار کـار خـارجی
(ویژه مؤسسات کاریابی خارجی).
ب ـ ثبت نام از کارجو.
پ ـ شناسایی فرصتهاي شغلی داخل در محدوده استقرار فعالیت مؤسسه کاریابی.
ت ـ ارایه خدمات مشاوره و راهنمایی شغلی به جویندگان کار و کارفرمایان.
ث ـ معرفی و بکارگماري کارجویان واجد شرایط در واحدهاي پذیرنده.
ج ـ تهیه گزارشهاي تخصصی دوره اي مربوط به بازار کار محدوده فعالیت مؤسسه کاریـابی و
ارایه آن به مراجع ذيربط.
چ ـ راهنمایی و م عرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفهاي به منظور
فراگرفتن مهارتهاي مورد نیاز بازار کار با هماهنگی اداره کل استان.
ح ـ ورود اطلاعات بازار کار به سامانه اشتغال بازارکار به صورت به هنگـام و بهـره بـرداري از
اطلاعات آن.
خ ـ ارسال به موقع اطلاعا ت و آمار عملکرد ماهانه بـه اداره کـل اسـتان براسـاس ضـوابط
وزارت.
دـ حفظ و نگهداري اطلاعات شغلی و هویتی جویندگان.
ذـ استفاده از سامانه اشتغال بازارکار
رـ هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفهاي کشور به منظور توسـعه دوره هـاي آموزشـی
مهارت متناسب با نیازهاي داخلی و خارجی.
ژ ـ مبادله اطلاعات با سایر مؤسسات کاریابی به منظور تأمین نیروي کار مناسب کارفرمایان.

نظرات