کارشناس ارشد حقوق خصوصی ( مدیر عامل )
آقای پدرام شوقی
راه ارتباطی جهت هماهنگی با مدیریت :09109100441

کارشناس حقوقی مجوزهای صنعتی و سیب سلامت
خانم سپیده رمضانی
راه ارتباطی: 09109100144

کارشناس فنی و پشتیبان سایت
خانم مهسا اقبال
راه ارتباطی: 09359715973

کارشناس حقوقی ثبت اسناد و املاک
آقای مهدی نور محمدی
راه ارتباطی: 09124860656

کارشناس مجوزهای کسب وکار
خانم سارا سلطانی
راه های ارتباطی:09109100441

کارشناس امور ثبت شرکت و مالکیت معنوی
خانم محدثه شفیعی
راه ارتباطی: 09395964219